NAD STAWEM

Twój ulubiony burger

Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu „TWÓJ ULUBIONY BURGER ” jest Feldman- Restaurants z siedzibą w Byczynie 46-220 ul. Poznańska 2 NIP 751-000-90-44 REGON 530752860


2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający konto na portalu Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego – przedłożoną Organizatorowi. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie na portalu Facebook danych osobowych zgodnych z prawdą.


3. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) są osoby opisane w ust. 2 Regulaminu, które spełnią wymogi opisane w ust. 4 Regulaminu.


4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) Dodanie za pośrednictwem portalu Facebook, w dniach od 20.01.2021-25.01.2021

komentarza pod grafiką konkursową, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/nadstawem/ Komentarze nie mogą̨ zawierać́ treści obraźliwych, wulgarnych, ani sprzecznych z obowiązującym prawem polskim oraz regulaminem portalu Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania takich komentarzy oraz blokowania możliwości dodawania komentarzy przez autorów komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu;

b) Uczestnik Konkursu musi polubić fanpage’a Restauracja „Nad Stawem” na portalu Facebook oraz kliknąć przycisk „Lubię to” pod grafiką konkursową, o której mowa w pkt. a); realizacja wymienionych aktywności jest warunkiem udziału w Konkursie;

c) Przystąpienie do Konkursu i zaakceptowanie treści Regulaminu, który określa warunki Konkursu. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik godzi się na przetwarzanie jego danych osobowych – dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.


5. Spośród najlepszych komentarzy, o których mowa w ust. 4. c) Regulaminu, Organizator wybierze 1 Uczestnika, który otrzyma nagrodę, o której mowa w ust. 6. Na potrzeby Konkursu domniema się, że autorem komentarza jest użytkownik, z którego konta na portalu Facebook komentarz został zamieszczony.


6. Nagrodą główną jest bon w wysokości 100 zł do wykorzystania w naszej restauracji, nagrodą za drugie miejsce jest pakiet 3 burgerów z jego autorskiego przepisu, które zostaną dostarczone pod jeden adres, nagrodą za trzecie miejsce jest pakiet 2 burgerów z jego autorskiego przepisu, które zostaną dostarczone pod jeden adres ( burgery dostarczymy w promieniu do 10 km od Restauracji)


7. Nagrody zostaną̨ wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.


8. Po wyborze zwycięzców Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem portalu Facebook, celem uzyskania od zwycięzców zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby ogłoszenia wyników Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody.


9. Zakończenie Konkursu nastąpi 25.01.2021, ogłoszenie wyników nastąpi poprzez post na fanpage’u Restauracja „Nad Stawem” za pośrednictwem portalu Facebook.


10. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem portalu Facebook.

Ochrona danych osobowych


11. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Feldman- Restaurants z siedzibą w Byczynie 46-220 ul. Poznańska 2 NIP 751-000-90-44,

REGON 530752860


12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


13. Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu. Dane Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu. Organizator nie będzie przekazywał osobom trzecim jakichkolwiek danych Uczestników.


14. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo: dostępu do tych danych, ich zmian, sprostowania, bądź usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji uprawnienia, należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem: nad@stawem.pl


15. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem http://feldman-restaurants.pl/politykacookies.htm

Postanowienia końcowe


16. Uczestnik oświadcza, że do opublikowanej przez niego treści komentarza, o którym mowa w ust. 4. c), przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. Opublikowane komentarze nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich oraz praw autorskich.


17. Uczestnik zgadza się na opublikowanie zamieszczonych komentarzy na stronie internetowej Organizatora oraz stronie fanpage’a Restauracji „Nad Stawem” na portalu Facebook w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.


18. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej lub działania osób trzecich, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi.


19. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie niniejszego Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Konkursu w ramach jego przeprowadzenia.


20. Wszelkie uwagi i reklamacje co do przeprowadzenia Konkursu oraz niniejszego Regulaminu składać można drogą elektroniczną na adres: nad@stawem.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora: Feldman- Restaurants ul. Poznańska 2, 46-220 Byczyna,

ul. Poznańska 2


21. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage Restauracja „Nad Stawem” i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.